עדכן או הקפץ את מודעתך לחץ כאן לפרסום מודעה לוח שותפויות ומשקיעים לוח עסקים למכירה


לחץ כאן למאמרים בנושא עסקים


תהליך רכישת עסק או מיזוג
מאת: אביבה כהן
הליך רכישה של עסק קיים או פעילות הינו הליך מורכב המצריך יידע ותכנון. קבלת מירב הנתונים לגבי העסק הקיים וקיום מהלכי בדיקה מסודרים, יאפשרו למשקיע הפוטנציאלי לקבל החלטות נבונות יותר, על סמך עובדות ונתונים. באופן זה, יוקטנו או ינוטרלו לגמרי גורמי אי הוודאות והסיכון הכרוכים בהשקעה.

להלן השלבים בתהליך הרכישה:
שלב 1- שלב איתור העסק או הפוטנציאל
לעיתים פונים משקיעים לבחון כדאיות השקעה שהינה בתחום העיסוק העיקרי שלהם ולעיתים נבחנות השקעות שהן בגדר הזדמנות גם אם אינן בתחום העיסוק העיקרי של המשקיע.משקיע צריך לקבוע להגדיר מטרות ברורות לרכישה או למיזוג כאשר מטרת העל הינה השבחת ערך החברה .השבחת ערך החברה יכול שתעשה תוך שימוש במאיץ ערך מוגדר כגון הגדלת מכירות, כניסה לפלח שוק מסוים, רכישת טכנולוגיה חדשה ,רכישת כושר ייצור וכד'. לאחר שהוגדר יעד ברור יש לבצע תחזית עסקית פשוטה שתכלול תזרים מזומנים צפוי וקביעת מדדי ביצוע .ככלל צעד חשוב עוד לפני שמתחילים בבדיקות לגבי העסק הנרכש יש לברר פרטים מדויקים אודות הצד המוכר,מניעיו האמיתיים למכירה (בשונה ממניעיו המוצהרים) ,אופי המוכר והמוניטין האישי והמסחרי שלו.בדיקה ראשונית זו לגבי פרופיל המוכר ,מצבו המשפטי והפיננסי הינה תנאי הכרחי ובבחינת דע מול מי אתה עומד שהרי ידוע כי חשוב יותר להבין את זהות ה"שותף" לעסקים, יותר מאשר מהות העסקים אותם מתכוונים לעשות.משקיעים,שלא השכילו לייחס חשיבות לבדיקה זו ,הפסידו כספים רבים ברכישת עסקים כושלים, או נעקצו ע"י המוכרים.

לאחר בדיקה ואימות של הצד המוכר –
שלב 2- משא ומתן ראשוני
בשלב זה, יכנסו הצדדים למשא ומתן ראשוני מבלי להיכנס עדיין לדיון במחיר המדויק של העסקה .
רצוי שהצדדים יקבעו ביניהם טווח מחירים רחב ככל האפשר לעסקה, טווח מחירים אשר ידון בהמשך ויושפע מבדיקות נוספות שיבוצעו בהמשך.
לאחר קביעת מסגרת בסיסית לעסקה –

שלב 3 –חתימה על מסמך כוונות והסכם סודיות
לאחר שהצדדים החליטו על כוונה עקרונית להתקשרות ביניהם בכפוף לבדיקות שייעשו ע"י הרוכש, מקובל ומומלץ לנסח בין הצדדים "מכתב הצהרת כוונות".

מכתב כוונות הינה דרך מקובלת לאשר את עיקרי העסקה והתנאים שסוכמו בין הצדדים בחלקו הראשוני של המו"מ. ולמעשה ,מכתב זה קושר את הצדדים למשא ומתן ומבטיח לשני הצדדים את רצינות הכוונות ביניהם.
לקונה מחד, מובטח המשכו של המשא ומתן מצד המוכר, מבלי שזה יפנה לקונה נוסף וינהל משא ומתן במקביל, ומאידך , מבטיח המוכר את כוונותיו הרציניות של הקונה הפוטנציאלי.

מכתב הצהרת הכוונות כולל בדרך כלל את הסעיפים הבאים:

א. תאור העסק הנרכש,מחיר או טווח מחירי הרכישה,הגדרת מבנה העסקה, היקף הבדיקות שיבוצעו, אופן הפעילות בתקופת הביניים, שכר טרחה והוצאות הכרוכים בעסקה .

ב. הודעה על כך שהמוכר והקונה של העסק עומדים להשקיע זמן ומשאבים בבדיקות ובמשא ומתן וכי שני הצדדים רשאים לסגת מן העסקה ולבטלה בכל שלב משלבי המו"מ.

ג. הבהרה על כך שהתנאים המפורטים בו כפופים להסכם הסופי.

ד. רצוי להשתדל ,אם כי לא תמיד זה ניתן , לקבל מהמוכר אופציית רכישה בלעדית לעסקה לתקופת זמן מוגבלת או כל עוד מבוצעת בדיקת הנאותות ומתנהל משא ומתן.

מכתב הכוונות אינו מהווה הסכם מחייב, אך למרות זאת, הוא קושר בין הצדדים ומפחית את הסיכוי של ניהול מו"מ מקביל עם רוכשים אחרים.במכתב הכוונות, כדאי להימנע מהכללת סעיפים המחייבים מבחינה משפטית את הצדדים, מעבר לכוונותיהם האמיתיות בשלב זה. יש לדאוג לניסוח שיבטיח את הצדדים מפני תביעות הדדיות במקרה שהעסקה לא תצא לפועל. לכן רצוי,כבר בשלב זה, להיעזר בייעוץ משפטי.במקביל למכתב הכוונות שייחתם בין הצדדים או כחלק ממכתב הכוונות יחתמו הצדדים ביניהם ,על הסכם לשמירת סודיות כדי להבטיח שמירת סודיות הדדית בין המוכר לקונה בדבר כל המידע שמתקבל ונבדק במהלך הבדיקות לקראת הרכישה. לעיתים נדרש רק הקונה לחתום על הצהרת סודיות כלפי המוכר והמידע שיתקבל ממנו או אודותיו במהלך הבדיקה.

שלב 4 –בדיקת נאותות ( due diligence)
בדיקת הנאותות נועדה לוודא שהמידע אשר התקבל בעת המו"מ הוא אכן מידע אמין ומדויק.
המטרות העיקריות של בדיקה זו הינן :
· הערכה של תחומי הפעילות העיקריים של העסק
· סקירת ההיבטים החוקיים ,החוזיים,התפעוליים והפיננסיים של העסק.
· ניתוח המידע והדוחות הכספיים של העסק .
· זיהוי ברור של העסק או הנכס הנרכש וכימות הסיכויים והסיכונים הפוטנציאלים הגלומים בהם.
כמו כן, עשויה בדיקה זו להוות שלב חשוב במימוש הפוטנציאל של העסק העתידי במידה והיא כוללת מעבר לבדיקת נאותות משפטית וחשבונאית גם בדיקת נאותות ניהולית שתכלול גם סקירת מצב השיווק, האסטרטגיה, התמחור, ההמחרה, התפעול, הלוגיסטיקה, מערכות המידע והמבנה הארגוני.
לעיתים נדרשת מעבר לפעילותו של רו"ח ועו"ד,גם התייעצות עם מומחים נוספים אחרים כגון שמאים ,מעריכי שווי ,יועצי ניהול ושיווק, וכיו"ב.
שלב 5 –הסכם הרכישה
הסכם הרכישה שינוסח ע"י עורך הדין יהיה מושתת על מכתב הכוונות הראשוני עליו חתמו הצדדים.בד"כ תוך כדי ניסוח טיוטות ההסכם יעלו על הפרק נושאים נוספים ושחלקם כבר עלה והוזכר בין הצדדים אך ההחלטה לגביהם נדחתה לשלב מאחר יותר במו"מ.המצגים והדוחות הכספיים שהועברו ע"י המוכר יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם כחלק מהצהרותיו בדבר העסק/הנכס הנמכר וזאת על מנת לאפשר לרוכש אפשרות לסגת כליל מן העסקה או לדרוש פיצוי מוסכם , הפחתת מחיר או סעדים אחרים עליהם הוסכם מראש בין הצדדים.
פרק נוסף בהסכם יכלול התייחסות לתביעות ופיצויים במקרים שונים כגון הפרת ההסכם, גילוי מצגים מטעים וכד'.
כמו כן, יכלול ההסכם גם הסכמי שיפוט או בוררות ,ערבויות שינתנו לרוכש או למוכר או קיום חשבון נאמנות בו תופקד חלק מתמורה הרכישה עד חלוף זמן או קיומו של תנאי מוסכם.


http://www.cohensbd.com

כל הזכויות שמורות לשוק עסקים 2013     הבהרות משפטיות     מדיניות ביטולים     יצירת קשר     מפת אתר     מאמרים     קישורים     גרפולוגיה משפטית     אתונה     לונדון
    איי יוון